ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด งดให้บริการด้านการเงินแต่จะรับยื่นเอกสารต่าง ๆ ได้ตามปกติ
142 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สหกรณ์จึงปิดทำการระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2556 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 17 เมษายน 2556
143 ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 2/2556
144 ขอเชิญชวนเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษแบบมีเป้าหมาย รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 4 ต่อปี ไม่หักภาษีดอกเบี้ย เริ่ม 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
145 ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2556
146 สหกรณ์ฯเปิดซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์การออม สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกคนละไม่เกิน 100,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.56 ถึง 31 ธ.ค.56 นี้
147 รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 1/2556
148 แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
149 ประกาศ เนื่องในโอกาสวันที่ 31 ต.ค. 2555 เป็นวันออมแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์การออม สหกรณ์ฯจึงเปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ได้คนละไม่เกิน 150,000.- บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555 ถึง 28 ก.พ. 2556 นี้
150 ประกาศ สหกรณ์ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2555 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประชุมใหญ่สามัญในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2556 ณ โรงแรมเมอริไทม์ฯ และให้จัดส่งรายชื่อผู้แทนในหน่วยงานของท่านให้สหกรณ์ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555
151 การขยายวงเงินกู้สามัญพิเศษให้กับสมาชิก
152 ประกาศ !! รายชื่อผู้ฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร "การจับจีบผ้า" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
153 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป จากเดิมร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี
154 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2555
155 สหกรณ์จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตรการจับจีบผ้า”
156 สหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกในโรงพยาบาลต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 - 26 ตุลาคม 2555
157 ขยายวงเิงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะัสงเคราะห์ และการซื้อที่ดิน
158 สหกรณ์ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 เนื่องจากศึกษาดูงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
159 สมาชิกสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ที่ facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
160 ยกเลิกการหยุดทำการสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555

หน้า 8 จาก 13