ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 สหกรณ์ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 เนื่องจากศึกษาดูงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
142 สมาชิกสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ที่ facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
143 ยกเลิกการหยุดทำการสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
144 ข่าวดี !! ขยายระยะเวลายื่นใบสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2555 นี้
145 สหกรณ์ฯ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555
146 ปรับเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสมทบ
147 การขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
148 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบเงินสสธท. แก่ทายาทของนายหวัง ทองเหลา
149 สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
150 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงหรีด และมอบค่าจัดศพ แก่ทายาทของนายหวัง ทองเหลา
151 ประกาศสมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ อายุไม่เกิน 55 ปี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2555 มีผลคุ้มครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2555
152 ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
153 ประกาศสอบราคา !! ยื่นเสนองานจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานโดยวิธีการคัดเลือก
154 สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
155 "ขยายวงเงินกู้" ให้กับสมาชิกสหกรณ์
156 การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2555
157 วิธีคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
158 นายกฤษณ์ ขันติ ได้มอบเงินสงเคาะห์สมาชิกสมาคม สสธท. ให้แก่ทายาท นางประจวบ สมสาร์ เมื่อวันทื่ 22 มกราคม 2555
159 กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครองรอบที่ 2/2555
160 กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555

หน้า 8 จาก 12