ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561


       ตามที่ สหกรณ์ฯ ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนสวัสดิการ ทุนเรียนดี ทุนยากจน และทุนสำหรับเด็กพิเศษ โดยให้สมาชิกผู้ที่สนใจ ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นั้น
 
       ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 
เอกสารแนบ
  1. ประกาศ ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 [Download]