ที่ปรึกษา


 

นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

 

นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ
นายแพทย์สาธารณสุชจังหวัดกระบี่

 

นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์

 

นายกนกศักดิ์ วิสุทธิสรรพ

 

นางจงดี สกลกิติวัฒน์

 

นายสมหมาย แย้มยิ่ง