คณะกรรมการ

 


 

 
 

นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์
ประธานกรรมการ

 
 
นายภิญโญ ธารางกูร
รองประธานกรรมการ
 
นายก่อเดช ยะลา
เลขานุการ
นางสาวภัทรวรรณ แป้งอ่อน
เหรัญญิก
นายกนกศักดิ์ วิสุทธิสรรพ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสุกัญญา ไชยสุวรรณ
กรรมการ
 
นางพรพิมล รัตนซ้อน
กรรมการ
นายดำริห์ ประคีตะวาทิน
กรรมการ
นายธวัชชัย กงสะเด็น
กรรมการ
นายศรราม สุนโท
กรรมการ
นายสรณ์จักร์ ปรีชา
กรรมการ
นายสวรรค์ ต่อติด
กรรมการ
  
 
 
นายพิเชษฐ เชื่อมแก้ว
กรรมการ
นายอนันต์ ปิ่นทอง
กรรมการ
นายอมฤต ชนะกุล
กรรมการ