คณะกรรมการเงินกู้


 

 
 
นายอำนวย  ห้วยลึก
ประธานกรรมการเงินกู้
 

 
นายสรณ์จักร์  ปรีชา
กรรมการ
 
นายบดินทร์  ธนภคินธยาน์
กรรมการ

 
นางวิภักสร  สุนโท
กรรมการ
 
นายธวัชชัย  กงสะเด็น
เลขานุการ