ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศ เรื่อง จัดสรรเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
22 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
23 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อการครองชีพให้กับสมาชิก
24 ประกาศ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
25 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
26 ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565
27 ประกาศ คะแนนผู้สมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
28 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก พ.ศ.2565
29 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าที่สหกรณ์
30 ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ซึ่งสมาชิกที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
31 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
32 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565
33 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
34 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
35 ประกาศ เรื่อง ขยายวงเงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
36 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
37 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และโครงการเงินกู้เพื่อการครองชีพให้กับสมาชิก
38 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
39 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
40 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข จากเดิมร้อยละ 4.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

หน้า 2 จาก 18