ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 สหกรณ์จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รอบพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 57 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
82 ขอเรียนเชิญตัวแทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ และร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.
83 สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 นี้
84 สหกรณ์ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2557 จากเดิมวันที่ 27-28 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557
85 ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
86 ประกาศสมาคมเปิดรับสมาชิกรอบ 11/2557 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557
87 สหกรณ์ฯออกหน่วยให้บริการสมาชิก ในระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2557
88 แจ้งกำหนดการการยื่นกู้เงิน และรับเงินกู้ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
89 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตร การทำขนมจีบ ซาลาเปา”
90 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2557
91 สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (หักกลบลบหนี้) ได้ในวันที่ 1-2 ของเดือนเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป
92 ประกาศ !! พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
93 ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557
94 ประกาศ สหกรณ์ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 และจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
95 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการ ประจำปี 2557
96 แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับยื่นกู้เงินกู้สามัญ
97 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 14.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
98 การแสดงความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2556
99 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
100 ประกาศรายชื่อที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำพลาสติกสาน" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

หน้า 5 จาก 12