ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
82 ขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกระบี่ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
83 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
84 ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
85 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกุ้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก พ.ศ.2563
86 ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และจะเปิดทำการปกติในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
87 ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
88 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
89 ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 21 สิงหาคม 2563
90 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
91 ประกาศ เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการวันเกิด และเงินของขวัญปีใหม่
92 ประกาศ เรื่อง การคืนดอกเบี้ย กรณีสมาชิกชำระหนี้หลังประมวลผลรายการส่งหัก
93 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 สมาชิกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
94 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19
95 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563
96 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
97 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2563
98 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
99 ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19
100 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หน้า 5 จาก 18