ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558
82 ประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน โดยให้มีผลกับผู้กู้เงินตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
83 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
84 ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคนแจ้งความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
85 การกู้เงินปันผลของสมาชิก สามารถยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ธันวาคม 2557
86 สหกรณ์ขอสำรวจรายชื่อสมาชิกที่สนใจจะทำประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม
87 สหกรณ์จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รอบพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 57 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
88 ขอเรียนเชิญตัวแทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ และร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.
89 สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 นี้
90 สหกรณ์ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2557 จากเดิมวันที่ 27-28 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557
91 ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
92 ประกาศสมาคมเปิดรับสมาชิกรอบ 11/2557 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557
93 สหกรณ์ฯออกหน่วยให้บริการสมาชิก ในระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2557
94 แจ้งกำหนดการการยื่นกู้เงิน และรับเงินกู้ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
95 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตร การทำขนมจีบ ซาลาเปา”
96 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2557
97 สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (หักกลบลบหนี้) ได้ในวันที่ 1-2 ของเดือนเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป
98 ประกาศ !! พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
99 ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557
100 ประกาศ สหกรณ์ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 และจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557

หน้า 5 จาก 12