ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
82 ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคนแจ้งความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
83 การกู้เงินปันผลของสมาชิก สามารถยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ธันวาคม 2557
84 สหกรณ์ขอสำรวจรายชื่อสมาชิกที่สนใจจะทำประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม
85 สหกรณ์จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รอบพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 57 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
86 ขอเรียนเชิญตัวแทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ และร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.
87 สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 นี้
88 สหกรณ์ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2557 จากเดิมวันที่ 27-28 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557
89 ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
90 ประกาศสมาคมเปิดรับสมาชิกรอบ 11/2557 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557
91 สหกรณ์ฯออกหน่วยให้บริการสมาชิก ในระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2557
92 แจ้งกำหนดการการยื่นกู้เงิน และรับเงินกู้ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
93 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตร การทำขนมจีบ ซาลาเปา”
94 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2557
95 สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (หักกลบลบหนี้) ได้ในวันที่ 1-2 ของเดือนเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป
96 ประกาศ !! พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
97 ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557
98 ประกาศ สหกรณ์ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 และจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
99 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการ ประจำปี 2557
100 แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับยื่นกู้เงินกู้สามัญ

หน้า 5 จาก 12