ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 สหกรณ์ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 เนื่องจากศึกษาดูงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
162 สมาชิกสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ที่ facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
163 ยกเลิกการหยุดทำการสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
164 ข่าวดี !! ขยายระยะเวลายื่นใบสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2555 นี้
165 สหกรณ์ฯ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555
166 ปรับเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสมทบ
167 การขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
168 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบเงินสสธท. แก่ทายาทของนายหวัง ทองเหลา
169 สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
170 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงหรีด และมอบค่าจัดศพ แก่ทายาทของนายหวัง ทองเหลา
171 ประกาศสมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ อายุไม่เกิน 55 ปี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2555 มีผลคุ้มครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2555
172 ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
173 ประกาศสอบราคา !! ยื่นเสนองานจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานโดยวิธีการคัดเลือก
174 สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
175 "ขยายวงเงินกู้" ให้กับสมาชิกสหกรณ์
176 การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2555
177 วิธีคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
178 นายกฤษณ์ ขันติ ได้มอบเงินสงเคาะห์สมาชิกสมาคม สสธท. ให้แก่ทายาท นางประจวบ สมสาร์ เมื่อวันทื่ 22 มกราคม 2555
179 กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครองรอบที่ 2/2555
180 กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555

หน้า 9 จาก 13