ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2558
162 สหกรณ์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก ประจำปี 2558 “หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 และ รุ่น 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2558
163 สหกรณ์ฯ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558
164 สหกรณ์ฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
165 สมาชิกผู้ประสงค์ที่จะทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี แต่ไม่สะดวกที่จะนำเงินมาชำระ ให้สมาชิกผู้นั้นสามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์ได้
166 ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยจะเปิดทำการตามปกติในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
167 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
168 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558
169 ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558
170 ประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน โดยให้มีผลกับผู้กู้เงินตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
171 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2557 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
172 ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคนแจ้งความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
173 การกู้เงินปันผลของสมาชิก สามารถยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ธันวาคม 2557
174 สหกรณ์ขอสำรวจรายชื่อสมาชิกที่สนใจจะทำประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม
175 สหกรณ์จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รอบพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 57 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
176 ขอเรียนเชิญตัวแทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ และร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.
177 สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 นี้
178 สหกรณ์ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2557 จากเดิมวันที่ 27-28 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557
179 ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
180 ประกาศสมาคมเปิดรับสมาชิกรอบ 11/2557 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557

หน้า 9 จาก 17