ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 สอ.สธ.กบ. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555
162 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอเชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2554 เป็นต้นไป
163 ขยาย !! ระยะเวลาในการซื้อหุ้นเพิ่มได้คนละไม่เกิน 150,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2554
164 ประกาศสหกรณ์ฯ : เชิญชวนยื่นเสนองานจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานโดยวิธีการคัดเลือก
165 ประกาศ !!! สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2555 ของ สสธท. และ สส.ชสอ.
166 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2555
167 [ ประกาศของชสอ. ] เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2555
168 พิเศษ!! สำหรับสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะกู้เงิน โดยยังชำระเงินไม่ครบ 6 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
169 ประกาศ !! พิเศษสุดสำหรับสมาชิก....เนื่องในวันที่ 31 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมกันออมเงินโดยการซื้อหุ้นเพิ่มได้คนละไม่เกิน 150,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2554 นี้
170 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] เรื่องแจ้งผลการรับสมาชิกสมาคมฯและการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบที่ 2/2554 (สิงหาคม)
171 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
172 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] รายงานการเสียชีวิตของสมาชิก สสธท. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 กรกฎาคม 2554
173 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] กำหนดขั้นตอนการรายงานการเสียชีวิต การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิตของศูนย์ประสานงาน
174 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 1/2555
175 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 3/2554 (รอบพิเศษ)
176 ประกาศรายชื่อ!! สมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดดอกไม้สด" ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
177 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2554
178 [ แก้ไข ] ประกาศ...ยื่นเสนองานจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีการคัดเลือก รอบที่ 3
179 ประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย : เรื่อง กำหนดขั้นตอนการรายงานการเสียชีวิต การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิต ของศูนย์ประสานงาน
180 พิเศษสุด !! สำหรับสมาชิก....สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 2/2554 ไม่จำกัดอายุ ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2554

หน้า 9 จาก 12