ประกาศ เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม แผนที่ 2 ประจำปี 2561


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม แผนที่ 2 กับบริษัท FWD จำกัด (มหาชน) สำหรับสมาชิกผู้ที่กู้เงินและสมัครใจ ซึ่งมีทุนประกันชีวิต จำนวน 600,000.- บาท ค่าเบี้ยประกันชำระ 1,680.- บวท/ปี โดยกรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 นั้น
 
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเรียกเก็บเงินค่าประกันชีวิต ซึ่งเรียกเก็บปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับการชำระเงินค่าสมาคม สสธท. และสมาคม สส.ชสอ. สหกรณ์จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงวันคุ้มครอง จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี จึงขอเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันประจำปี 2561 คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2561 นี้ จำนวน 985.- บาท/คน (เก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยขอให้สมาชิกมาชำระค่าเบี้ยประกันได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-1-30497-0 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นี้
 
ประกาศ เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม แผนที่ 2 ประจำปี 2561 [Download]