ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการ ประจำปี 2557
102 แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับยื่นกู้เงินกู้สามัญ
103 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 14.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
104 การแสดงความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2556
105 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
106 ประกาศรายชื่อที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำพลาสติกสาน" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
107 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2556
108 ขอเชิญชวนซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2556 นี้
109 สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 6/2556 อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556
110 สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4/2556 อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556
111 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การทำพลาสติกสาน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2556
112 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
113 ขยายระยะเวลายื่นใบสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556
114 การขยายวงเงินกู้ให้กับสมาชิก
115 ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2556
116 ประกาศและใบสมัครสส.ชสอ.รอบพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัคร 1-31/08/56
117 สมาชิกที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2556 หรือสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่ หรือเดือนที่ตนเองเกิดให้ มารับของขวัญวันเกิดที่สำนักงานสหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ
118 สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร และต้องไม่เป็นโรคมะเร็งทุกระยะ
119 ประกาศ เนื่องในวันที่ 1 ก.ค. 56 เป็นวันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร สหกรณ์จึงงดให้บริการด้านการเงินแต่จะรับยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามปกติ
120 ประกาศ สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบกรณีคู่สมรสสมาชิกเป็นชาวต่างชาติ

หน้า 6 จาก 12