ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2564
62 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
63 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
64 ขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกระบี่ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
65 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
66 ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
67 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกุ้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก พ.ศ.2563
68 ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และจะเปิดทำการปกติในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
69 ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
70 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
71 ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 21 สิงหาคม 2563
72 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
73 ประกาศ เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการวันเกิด และเงินของขวัญปีใหม่
74 ประกาศ เรื่อง การคืนดอกเบี้ย กรณีสมาชิกชำระหนี้หลังประมวลผลรายการส่งหัก
75 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 สมาชิกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
76 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19
77 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563
78 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
79 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2563
80 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

หน้า 4 จาก 17