ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศ...ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ส.ค. 54
182 ประกาศ!... ยื่นเสนองานจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีการคัดเลือก ยื่นซองสอบราคา 8 ก.ค - 21 ก.ค.54
183 แจ้งผลการรับสมาชิกสมาคมและการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบที่2/2554 (มิถุนายน)
184 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2554
185 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ในจังหวัดสงขลา
186 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตรการจัดดอกไม้สด” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 และ รุ่น 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2554
187 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด งด จ่ายเงินกู้ทุกประเภท เนื่องจาก วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
188 ประกาศ !! รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ครั้งที่ 2/2554 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2554
189 ข่าวดี !! สมาชิกท่านใดที่สนใจจะสมัครเข้าเป็น "สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย" ให้มายื่นใบสมัครเพิ่มเติมได้ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2554
190 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
191 เงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย
192 ขยายวงเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ให้กับสมาชิก
193 [แก้ไข] ขยายเวลาสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
194 แจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งธุรการ
195 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งธุรการ
196 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งธุรการ
197 การยื่นเอกสารการขอกู้ยืมเงินจากสหกรณ์
198 ประกาศ...รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งธุรการ
199 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายสุนทร โพธิ์พรม
200 สมาชิกสหกรณ์ท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง ผู้รับโอนประโยชน์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ

หน้า 10 จาก 12