ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด งด จ่ายเงินกู้ทุกประเภท เนื่องจาก วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
182 ประกาศ !! รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ครั้งที่ 2/2554 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2554
183 ข่าวดี !! สมาชิกท่านใดที่สนใจจะสมัครเข้าเป็น "สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย" ให้มายื่นใบสมัครเพิ่มเติมได้ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2554
184 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
185 เงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย
186 ขยายวงเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ให้กับสมาชิก
187 [แก้ไข] ขยายเวลาสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
188 แจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งธุรการ
189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งธุรการ
190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งธุรการ
191 การยื่นเอกสารการขอกู้ยืมเงินจากสหกรณ์
192 ประกาศ...รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งธุรการ
193 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายสุนทร โพธิ์พรม
194 สมาชิกสหกรณ์ท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง ผู้รับโอนประโยชน์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ
195 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายสุธน เชี่ยวชาญ สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลกระบี่
196 ประกาศเรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2554
197 ประกาศเรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2554
198 สหกรณ์ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของอาคารเลขที่ 223/16 ถนนมหาราช ซอย 15 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553
199 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
200 สมาชิกสมทบท่านใดมีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มขอให้แจ้งรายชื่อมาที่สำนักงานสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

หน้า 10 จาก 12