ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศสหกรณ์ฯ : เชิญชวนยื่นเสนองานจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานโดยวิธีการคัดเลือก
182 ประกาศ !!! สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2555 ของ สสธท. และ สส.ชสอ.
183 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2555
184 [ ประกาศของชสอ. ] เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2555
185 พิเศษ!! สำหรับสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะกู้เงิน โดยยังชำระเงินไม่ครบ 6 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
186 ประกาศ !! พิเศษสุดสำหรับสมาชิก....เนื่องในวันที่ 31 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมกันออมเงินโดยการซื้อหุ้นเพิ่มได้คนละไม่เกิน 150,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2554 นี้
187 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] เรื่องแจ้งผลการรับสมาชิกสมาคมฯและการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบที่ 2/2554 (สิงหาคม)
188 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
189 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] รายงานการเสียชีวิตของสมาชิก สสธท. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 กรกฎาคม 2554
190 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] กำหนดขั้นตอนการรายงานการเสียชีวิต การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิตของศูนย์ประสานงาน
191 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 1/2555
192 [ ประกาศของสมาคมฯ สสธท.] รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 3/2554 (รอบพิเศษ)
193 ประกาศรายชื่อ!! สมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดดอกไม้สด" ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
194 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2554
195 [ แก้ไข ] ประกาศ...ยื่นเสนองานจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีการคัดเลือก รอบที่ 3
196 ประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย : เรื่อง กำหนดขั้นตอนการรายงานการเสียชีวิต การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิต ของศูนย์ประสานงาน
197 พิเศษสุด !! สำหรับสมาชิก....สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 2/2554 ไม่จำกัดอายุ ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2554
198 ประกาศ...ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ส.ค. 54
199 ประกาศ!... ยื่นเสนองานจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีการคัดเลือก ยื่นซองสอบราคา 8 ก.ค - 21 ก.ค.54
200 แจ้งผลการรับสมาชิกสมาคมและการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบที่2/2554 (มิถุนายน)

หน้า 10 จาก 13