ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 การแสดงความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2556
122 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
123 ประกาศรายชื่อที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำพลาสติกสาน" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
124 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2556
125 ขอเชิญชวนซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2556 นี้
126 สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 6/2556 อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556
127 สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4/2556 อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556
128 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การทำพลาสติกสาน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2556
129 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
130 ขยายระยะเวลายื่นใบสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556
131 การขยายวงเงินกู้ให้กับสมาชิก
132 ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2556
133 ประกาศและใบสมัครสส.ชสอ.รอบพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัคร 1-31/08/56
134 สมาชิกที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2556 หรือสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่ หรือเดือนที่ตนเองเกิดให้ มารับของขวัญวันเกิดที่สำนักงานสหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ
135 สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร และต้องไม่เป็นโรคมะเร็งทุกระยะ
136 ประกาศ เนื่องในวันที่ 1 ก.ค. 56 เป็นวันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร สหกรณ์จึงงดให้บริการด้านการเงินแต่จะรับยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามปกติ
137 ประกาศ สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบกรณีคู่สมรสสมาชิกเป็นชาวต่างชาติ
138 สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกท่านใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
139 สหกรณ์...หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2556 เนื่องจากสหกรณ์ฯจัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นในจังหวัดปทุมธานี และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 11 มิ.ย.2556
140 ประกาศแจ้งเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่พนักงานราชการ โดยให้กู้ได้ตามสิทธิเดิมคนละไม่เกิน 200,000.- บาท แต่ต้องไม่เกินทุนเรือนหุ้นของตนเอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2556 เป็นต้นไป

หน้า 7 จาก 13