ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกท่านใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
122 สหกรณ์...หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2556 เนื่องจากสหกรณ์ฯจัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นในจังหวัดปทุมธานี และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 11 มิ.ย.2556
123 ประกาศแจ้งเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่พนักงานราชการ โดยให้กู้ได้ตามสิทธิเดิมคนละไม่เกิน 200,000.- บาท แต่ต้องไม่เกินทุนเรือนหุ้นของตนเอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2556 เป็นต้นไป
124 วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด งดให้บริการด้านการเงินแต่จะรับยื่นเอกสารต่าง ๆ ได้ตามปกติ
125 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สหกรณ์จึงปิดทำการระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2556 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 17 เมษายน 2556
126 ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 2/2556
127 ขอเชิญชวนเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษแบบมีเป้าหมาย รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 4 ต่อปี ไม่หักภาษีดอกเบี้ย เริ่ม 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
128 ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2556
129 สหกรณ์ฯเปิดซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์การออม สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกคนละไม่เกิน 100,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.56 ถึง 31 ธ.ค.56 นี้
130 รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 1/2556
131 แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
132 ประกาศ เนื่องในโอกาสวันที่ 31 ต.ค. 2555 เป็นวันออมแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์การออม สหกรณ์ฯจึงเปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ได้คนละไม่เกิน 150,000.- บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555 ถึง 28 ก.พ. 2556 นี้
133 ประกาศ สหกรณ์ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2555 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประชุมใหญ่สามัญในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2556 ณ โรงแรมเมอริไทม์ฯ และให้จัดส่งรายชื่อผู้แทนในหน่วยงานของท่านให้สหกรณ์ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555
134 การขยายวงเงินกู้สามัญพิเศษให้กับสมาชิก
135 ประกาศ !! รายชื่อผู้ฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร "การจับจีบผ้า" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
136 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป จากเดิมร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี
137 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2555
138 สหกรณ์จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตรการจับจีบผ้า”
139 สหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกในโรงพยาบาลต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 - 26 ตุลาคม 2555
140 ขยายวงเิงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะัสงเคราะห์ และการซื้อที่ดิน

หน้า 7 จาก 12