ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563


    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ชุดที่ 36 ได้ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563 ดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ
  • ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563 [Download]