โครงการให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก เปิดรับยื่นกู้ วันที่ 20-25 ธ.ค. 62


      โครงการให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก เปิดรับยื่นกู้ วันที่ 20-25 ธ.ค. 62 กำหนดจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก ในวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เอกสารประกอบการยื่นกู้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก หลักเกณฑ์การให้กู้  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

  • หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก [Download]
  • แบบฟอร์มคำขอกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก [Download]