ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และโครงการเงินกู้เพื่อการครองชีพให้กับสมาชิก