ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า


        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้าแบบมียูวี ชนิด 16 ก้าน ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 2,854 คัน ดังเอกสารที่แนบมานี้
 
        บริษัท ห้าง ร้านที่สนใจ สามารถเสนอราคา พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ภายใน 16.30 น.
 
เอกสารแนบ
  1. ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า [Download]