ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561


       ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ไว้เป็นทุนการศึกษาบุตร จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้กับทุกหน่วยงาน และในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34/2561 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 สหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้ประกาศรับสมัคร โดยมีสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ที่สนใจส่งใบสมัครขอรับทุน ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 9 ก.ค. 2561 ไปแล้วนั้น
 
       ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และขอให้นำบุตรมารับทุน พร้อมทั้งเข้ารับการอบรม เรื่อง การส่งเสริมการออมและความเสมอภาคในสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ตามรายชื่อสมาชิกที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว
 
เอกสารแนบ
  1. รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561  [Download]