จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การทำขนมถุงทอง และขนมชั้น"


        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด กำหนดจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก ประจำปี 2561  หลักสูตร "การทำขนมถุงทอง และขนมชั้น" รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 และรุ่น 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. (รุ่นละ 30 คน) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกระบี่ 
 
        ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่แนบมานี้ และส่งไปยังสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 5-31 กรกฎาคม 2561 หากมีผู้แจ้งเข้าอบรมครบตามจำนวนก่อน
 
เอกสารแนบ
  1. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม + ใบตอบรับ [Download]