ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561


ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจประเดือนพฤษภาคม 2561 ได้แก่ ผู้ตอบแบบประเมินหมายเลข 0287 ให้สมาชิกที่มีหางบัตรหมายเลขดังกล่าวมาแสดง เพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สนง.สหกรณ์ ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้