ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ซึ่งสมาชิกที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
2 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
3 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
5 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
6 ประกาศ เรื่อง ขยายวงเงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
8 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และโครงการเงินกู้เพื่อการครองชีพให้กับสมาชิก
9 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
10 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
11 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข จากเดิมร้อยละ 4.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป
12 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
13 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และเงินให้กู้แก่สมาชิก
14 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก
15 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ให้กับสมาชิก ระยะที่ 3
16 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
17 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565
18 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2565
19 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
20 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ปิดทำการ ในวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 1 จาก 17