ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง จัดสรรเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
2 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันฑ์ 2566
3 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อการครองชีพให้กับสมาชิก
4 ประกาศ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
6 ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565
7 ประกาศ คะแนนผู้สมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
8 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก พ.ศ.2565
9 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าที่สหกรณ์
10 ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ซึ่งสมาชิกที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
11 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
12 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565
13 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
14 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
15 ประกาศ เรื่อง ขยายวงเงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
16 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
17 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และโครงการเงินกู้เพื่อการครองชีพให้กับสมาชิก
18 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
19 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
20 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข จากเดิมร้อยละ 4.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

หน้า 1 จาก 17