ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการแก่สมาชิก เป็นเวลา 08.30-15.30 น.
2 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566
3 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม
4 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
5 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ ครบรอบ 70 ปี
6 การให้เงินกู้แก่สมาชิก
7 ประกาศ เรื่อง เพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8 ประกาศ เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
10 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2566
11 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
12 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2566
13 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
14 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ประจำปี 2566 ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
15 ประกาศ เรื่อง จัดสรรเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
16 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
17 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อการครองชีพให้กับสมาชิก
18 ประกาศ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
19 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
20 ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

หน้า 1 จาก 18