ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
2 ขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกระบี่ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
4 ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
5 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกุ้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก พ.ศ.2563
6 ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และจะเปิดทำการปกติในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
8 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
9 ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 21 สิงหาคม 2563
10 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
11 ประกาศ เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการวันเกิด และเงินของขวัญปีใหม่
12 ประกาศ เรื่อง การคืนดอกเบี้ย กรณีสมาชิกชำระหนี้หลังประมวลผลรายการส่งหัก
13 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 สมาชิกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
14 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19
15 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563
16 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
17 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2563
18 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
19 ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19
20 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หน้า 1 จาก 14