นโยบายของสหกรณ์


box นโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ pdf download 
box นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ 
   ประจำปี 2561  pdf download 

box นโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ ประจำปี 2562  pdf download 
box นโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ ประจำปี 2563  pdf download 
box นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค ประจำปี 2563 pdf download 
box โยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ ประจำปี 2567 pdf download New
box นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง pdf download New