คณะกรรมการเงินกู้


 

 
 
นายสรณ์จักร์  ปรีชา
ประธานกรรมการเงินกู้
 

 
นายชิงชัย  บัวทอง
กรรมการ
 
นายอารม  คงพัฒน์
กรรมการ

 
นายพรเทพ  โสพล
กรรมการ
 
นางวิภักสร  สุนโท
เลขานุการ