คณะกรรมการอำนวยการ


 

 
 

ทันตแพทย์ เชาวลิต  วโนทยาโรจน์
ประธานกรรมการ

 
 
นายสาโรช  หนูพงษ์
รองประธานกรรมการ
 
นายอัครเดช  เส้งย่อง
รองประธานกรรมการ
 
นางเพลินพิศ  ฮุ่ยสกุล
เหรัญญิก
 
นางทัศนีย์  ภูมิภมร
เลขานุการ