แผนการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2564


กิจกรรม

เดือน
กพ.
มี.ค
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.65
อำนวยการ

22

22

26

24

21

21

23

22

20

22

22

-

ประจำเดือน

24

24

28

27

23

23

25

24

22

24

24

26

เงินกู้ 4/11/
18/25
4/11/
18/25
1/8/
22/29
6/13/
20/27
2/10/
17/24
1/8/15/
22/29
5/11/
19/26
2/9/16/
23/30
7/14/
21/28
4/11/
18/25
2/9/16/
22/29
6/13/
20/27
ศึกษาและประชาสัมพันธ์

-

11

9

7

8

9

10

12

12

9

8

-

***แผนการประชุมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้***