คณะกรรมการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2567

 


 

 
 

ทันตแพทย์ เชาวลิต วโนทยาโรจน์
ประธานกรรมการ

 
 
นายสาโรช  หนูพงษ์
รองประธานกรรมการ
 
นายอัครเดช  เส้งย่อง
รองประธานกรรมการ
นางเพลินพิศ  ฮุ่ยสกุล
เหรัญญิก
นางทัศนีย์  ภูมิภมร
เลขานุการ
นายไพโรจน์  รู้รักษ์
กรรมการ
 
นายสรณ์จักร์  ปรีชา
กรรมการ
นายชิงชัย  บัวทอง
กรรมการ
นางวิภักสร  สุนโท
กรรมการ
นางรำไพ  ตั้งไตรทิพย์
กรรมการ
นางนุชรีย์  ทองเจิม
กรรมการ
นางวรรณี  ปักษาสังข์
กรรมการ
นายอารม  คงพัฒน์
กรรมการ
นายพรเทพ  โสพล
กรรมการ
นายดรัสพงศ์  สุวรรณพันธ์
กรรมการ