วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ทพ.เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้จัดการ ได้มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี, ทุนสวัสดิการ, ทุนยากจน และทุนเด็กพิเศษ ให้แก่ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ซึ่งเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2566 สหกรณ์ฯได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่สมาชิกที่ได้รับทุนทั้งหมด 259 ทุน รวมเป็นเงิน จำนวน 450,000.- บาท
kpsc_661031_01
kpsc_661031_02
kpsc_661031_03
kpsc_661031_04
kpsc_661031_05
kpsc_661031_06
kpsc_661031_07
kpsc_661031_08
kpsc_661031_09
kpsc_661031_10
kpsc_661031_11
kpsc_661031_12
kpsc_661031_13
kpsc_661031_14
kpsc_661031_15
kpsc_661031_16
kpsc_661031_17
kpsc_661031_18
kpsc_661031_19
kpsc_661031_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2