บริการด้านสวัสดิการ


สวัสดิการที่จัดให้กับสมาชิก

1. สวัสดิการวันเกิด มอบเงินให้กับสมาชิกทุกคน ๆ ละ  500 บาท โดยจะเข้าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของสมาชิกทุนคนภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี
 
2. สวัสดิการปีใหม่ ทำของขวัญแจกสมาชิกทุกคนๆ ละ 1 ชิ้น
 
3. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 • ทุนสวัสดิการ 100 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท
 • ทุนเรียนดี 150 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท
 • ทุนยากจน 25 ทุน
  ประถม 5 ทุน ๆ ละ 5,000.- บาท
  มัธยมต้น 5 ทุนๆ ละ 8,000.- บาท
  มัธยมปลาย 5 ทุนๆ ละ 10,000.- บาท
  ปริญญาตรี 5 ทุนๆ ละ 12,000. บาท
 • ทุนเด็กพิเศษ 10 ทุนๆ ละ 5,000.- บาท
4. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้ฟรี จัดปีละ 1 หลักสูตร
 
5. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม 
สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • ประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) รายละ 600,000.- บาท
 • ทุนสาธารณประโยชน์เป็นการจัดการศพ  รายละ 20,000.- บาท
 • กองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 80,000.- บาท
  2. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 100,000.- บาท
  3. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 120,000.- บาท
6. เงินทำบุญสงเคราะห์ศพให้กับครอบครัวสมาชิก (ญาติสายตรงได้แก่ บุตร บิดา มารดา คู่สมรส)
 • รายละ 2,000.- บาท ติดต่อขอรับได้หลักจากเสียชีวิต ภายใน 1 ปี
7. เงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีผู้กู้ออกจากราชการโดยไม่ได้รับบำเหน็จ
 • ให้เงินช่วยเหลือ 30% ของเงินกู้ แต่ไม่เกิน 100,000.- บาท สำหรับข้าราชการให้เงินช่วยเหลือ 30% ของเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000.- บาท
  สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
8. สวัสดิการจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
 • ได้รับเงินคุ้มครอง 1,000,000.- บาท ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,520.- บาท
 
9. สวัสดิการจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
 • ได้รับเงินคุ้มครอง 600,000.- บาท  (ต้องสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ก่อน) ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ  4,820.- บาท