บริการเงินกู้


ดาวน์โหลดตารางบริการเงินกู้  [ Download ]

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 • ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000.- บาท
 • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000.- บาท
 • ชำระ 12 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี

เงื่อนไข :  สมาชิกสมทบ กู้ได้ไม่เกิน 100% ของทุนเรือนหุ้นของตนเอง เงินเดือนเหลือจ่าย 500.- บาท

2. เงินกู้สามัญ

วงเงินกู้ไม่เกิน 4,500,000.- บาท 

 • ชำระ 240 งวด
 • อัตราดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน จำนวน 5 ราย
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท. สส.ชสอ. ประกันชีวิตกลุ่ม

เงื่อนไข : 80 เท่า ของเงินได้รายเดือน ต้องมีทุนเรือนหุ้น 15%  ของเงินกู้ มีเงินเดือนเหลือจ่ายหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว 15%

2. เงินกู้สามัญ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วงเงินกู้ไม่เกิน 350,000.- บาท 

 • ชำระ 60 งวด
 • อัตราดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน จำนวน 6 ราย หรือกรณีข้าราชการค้ำประกัน 1 คน พนักงานกระทรวงหรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 ราย
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท. หรือประกันชีวิตกลุ่ม

เงื่อนไข : 15-25 เท่า ของเงินได้รายเดือน ต้องมีทุนเรือนหุ้น 30%  ของเงินกู้ มีเงินเดือนเหลือจ่ายหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว 30%

 

3. เงินกู้ใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากค้ำประกัน

 • สมาชิกสามัญ กู้ได้ 100% ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ชำระ 240 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี
 • สมาชิกสมทบ กู้ได้ 100% ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก ชำระ 240 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี

เงื่อนไข : สามารถกู้ได้ทุกวัน

4. เงินกู้พิเศษ

เพื่อการเคหะสงเคราะห์ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000,000.- บาท

 • ชำระ 300 งวด 
 • อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี   
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน : โฉนดที่ดิน น.ส. 3, น.ส. 3 ก.
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท. และสมาคม สส.ชสอ.

เพื่อการซื้อที่ดิน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000,000.- บาท

 • ชำระ 300 งวด
 • อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี 
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน : โฉนดที่ดิน น.ส. 3, น.ส. 3 ก.
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท. และสมาคม สส.ชสอ.

เพื่อการซื้อรถยนต์ ลงทุนประกอบอาชีพ ซื้อทรัพย์สินอื่น วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000.- บาท

 • ชำระ 240 งวด
 • อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี 
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน : โฉนดที่ดิน น.ส. 3, น.ส. 3 ก.
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท. และสมาคม สส.ชสอ.

เงื่อนไข : 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ต้องทำประกันอัคคีภัย กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง