ประกาศ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ กรณีสมาชิกถูกอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้น เมื่อพ้นสภาพ