ประกาศ เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน