วิธีคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด

Untitled Document

พระราชบัญญัติสหกรณ์ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 10
ตัวอย่างวิธีคิดเงินปันผล มีหุ้นสะสมยกมา ณ 31 ธันวาคม 100,000.- สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ 1,000.- บาท
กำหนดจ่ายปันผลร้อยละ 7

มกราคม

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนมกราคม

101,000

กุมภาพันธ์

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนกุมภาพันธ์

102,000

มีนาคม

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนมีนาคม

103,000

เมษายน

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนเมษายน

104,000

พฤษภาคม

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนพฤษภาคม

105,000

มิถุนายน

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนมิถุนายน

106,000

กรกฎาคม

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนกรกฎาคม

107,000

สิงหาคม

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนสิงหาคม

108,000

กันยายน

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนกันยายน

109,000

ตุลาคม

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนตุลาคม

110,000

พฤศจิกายน

ส่งหุ้น 1,000

หุ้นสะสมเดือนพฤศจิกายน

111,000

วิธีคิดเงินปันผล (ผลรวมของทุนเรือนหุ้นสะสมเดือนธันวาคม – พฤศจิกายน x อัตราเงินปันผล) / 1200

ตัวอย่าง เช่น (1,266,000 x 7) /1,200 =  7,385.- บาท

วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน
นำดอกเบี้ยสะสมตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. x อัตราที่สหกรณ์กำหนด (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ) = เงินเฉลี่ยคืน