ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
221 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
222 ขยายวงเงินกู้สามัญพิเศษ
223 ขยายวันเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2553
224 รับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2553
225 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
226 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
227 ขอเชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์
228 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553
229 การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553
230 แจ้งอัตราจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
231 แจ้งหักเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต
232 แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
233 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
234 ยกเลิกการงดรับคำขอกู้เงินสามัญ ระหว่างวันที่ 1-19 มกราคม 2553
235 แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
236 งดรับยื่นคำขอกู้เงินสามัญระหว่าง 1-19 ม.ค 2553
237 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2553
238 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้วค่ะ

หน้า 12 จาก 12