ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
221 สหกรณ์ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของอาคารเลขที่ 223/16 ถนนมหาราช ซอย 15 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553
222 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
223 สมาชิกสมทบท่านใดมีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มขอให้แจ้งรายชื่อมาที่สำนักงานสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553
224 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอให้สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานต่าง ๆ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2554
225 สหกรณ์ฯ ของดรับยื่นคำขอกู้เงินสามัญระหว่างวันที่ 1-19 มกราคม 2554 ทั้งนี้จะเปิดรับปกติในวันที่ 20 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
226 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด มีความประสงค์ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งรายชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ของสมาชิกมายังสหกรณ์ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2553
227 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายชัยเลิศ บุษวรรณโณ
228 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด มีความประสงค์ เชิญชวนยื่นเสนองาน จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน 3 ชั้น จำนวน 2 คูหา
229 ขอเชิญเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2554
230 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอเชิญชวน สมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์
231 เอกสารประกอบการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
232 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอเรียนชี้แจงเรื่องที่สหกรณ์ได้ขอเพิ่มทุนประกันชีวิตจากเดิม 200,000.- บาท เป็น 600,000.- บาท
233 ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการให้ทุนการศึกษา ปี 2553
234 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2553
235 ขยายวงเงินกู้สามัญ ให้กับสมาชิก และสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ
236 ลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการเคหะ และ ขยายงวดการชำระหนี้เงินกู้พิเศษ
237 รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพเสริม "หลักสูตรการทำเบเกอรี่ ขนมบราวนี่ และคุกกี้สิงคโปร์"
238 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
239 ขยายวงเงินกู้สามัญพิเศษ
240 ขยายวันเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2553

หน้า 12 จาก 13