สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย ชั้น 6 อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่
เพื่อแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 50 ข้อ 51 และข้อ 53 เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับให้สมาชิกพนักงานกระทรวงสาธาณสุข และลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เข้าเป็นสมาชิกสามัญได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ การประชุมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ จะดำเนินการจัดส่งข้อบังคับที่แก้ไขให้นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำมาถือใช้ต่อไป

 

s__17571856
s__17571857
s__17571858
s__17571859
s__17571860
s__17571861
s__17571862
s__17571863
s__17571864
s__17571865
s__17571866
s__17571867
s__17571868
s__17571869
s__17571870
s__17571871
s__17571872
s__17571873
s__17571874
s__17571875
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2