ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ


     ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดเงิน และสภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบัน มีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกดังนี้
 
1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- เงินฝากในบัญชี ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เดิมร้อยละ 3.25 เป็น 3.125 ต่อปี
- เงินฝากในบัญชี ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท เดิมร้อยละ 3.50 เป็น 3.375 ต่อปี
- เงินฝากในบัญชี ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เดิมร้อยละ 3.75 เป็น 3.625 ต่อปี
 
2. เงินฝากประจำ เดิมร้อยละ 4.40 เป็น 4.275 ต่อปี
 
ประกาศฉบับที่ 1  เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ [Download]
ประกาศฉบับที่ 2  เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ [Download]