ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562


      ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ไว้เป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ไว้เป็นเงิน จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก นั้น 
 
      ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35/2562 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนสวัสดิการ ทุนเรียนดี ทุนยากจน และทุนสำหรับเด็กพิเศษ ตามประกาศที่ได้แนบมาด้วยแล้ว โดยให้สมาชิกผู้ที่สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร โดยส่งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 
เอกสารแนบ
  1. ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562  [Download]
  2. ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก สำหรับทุนสวัสดิการ ประจำปี 2562  [Download]
  3. ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก สำหรับทุนเรียนดี ประจำปี 2562  [Download]
  4. ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก สำหรับทุนยากจน ประจำปี 2562  [Download]
  5. ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก สำหรับทุนสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2562  [Download]