ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561


        ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยผู้แทนสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2556 
 
        ซึ่งสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ/รพ.กระบี่ ข้าราชการชำนาญ/สสจ.กระบี่ และสมาชิกนอกสังกัด สามารถเข้าร่วมได้ จำนวน 120 ราย (โดยวิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ยึดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2556) สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ใช้สัดส่วนสมาชิก 3 คน ต่อผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน เศษ 2 คน ให้เพิ่มผู้แทนได้ 1 คน หากท่านมีความประสงค์จะเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท กรุณาส่งแบบตอบรับคืนทั้งฉบับภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมต่อไป สำหรับผู้แทนสมาชิกที่สหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อแล้ว หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้หน่วยงานแจ้งเปลี่ยนรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการประชุมใหญ๋ 5 วัน หากพ้นกำหนดให้ถือว่ารายชื่อผู้แทนสมาชิกตามประกาศสหกรณ์ถูกต้องแล้วและมีสิทธิตามข้อบังคับทุกประการ
 
เอกสารแนบ
  1. ประกาศ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561   [Download]