ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561


     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขอให้หน่วยงานดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (โดยวิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ยึดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2556) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ใช้สัดส่วนสมาชิก 3 คน ต่อผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน เศษ 2 คน ให้เพิ่มผู้แทนได้ 1 คน จำนวนสมาชิกในแต่ละสังกัดให้ยึดจำนวนสมาชิกที่ปฏิบัติงานจริงของแต่ละสังกัด (โดยไม่นับรวมสมาชิกสมทบซึ่งเป็นพนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว) และให้จัดส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานให้สหกรณ์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 นี้ เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมต่อไป สำหรับผู้แทนสมาชิกที่สหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อแล้ว หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้หน่วยงานแจ้งเปลี่ยนรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการประชุมใหญ๋ 5 วัน หากพ้นกำหนดให้ถือว่ารายชื่อผู้แทนสมาชิกตามประกาศสหกรณ์ถูกต้องแล้วและมีสิทธิตามข้อบังคับทุกประการ

 

เอกสารแนบ
  1. ประกาศ ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561  [Download]