ประกาศ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ


       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์
 
       ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าว สหกรณ์ฯ จึงขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป และในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
 
เอกสารแนบ
  1. ประกาศ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ  [Download]