ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก


      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด มีความประสงค์จะออกพบปะสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์และเป็นการส่งเสริมการออม พร้อมทั้งอำนวยการความสะดวกให้กับข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของท่าน และเปิดรับสมาชิกใหม่โดยเปิดโอกาสให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ได้ สหกรณ์จึงได้จัดให้เจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับฝากเงินและรับสมัครสมาชิกใหม่แก่เจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจนั้น
 
      ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิกในระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. รวมทั้งสิ้น 9 หน่วย ตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
  1. กำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก  [Download]