ขอเชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์


        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34/2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้จัดทำวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของสหกรณ์ฯ และกำหนดให้มีคอลัมน์สำหรับสมาชิกได้ส่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์ เป็นการเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เขียนเอง หรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่า และอยากเล่าให้ผู้อื่นฟังเกี่ยวกับคุณค่าและสวัสดิการของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิก เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคล โดยเรื่องเล่าต่างๆ นั้น จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้ เรียนรู้ ประสบการณ์ ความทรงจำ หรือสิ่งที่ปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความภาคภูมิใจของผู้เล่าผ่านทางตัวอักษร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังเอกสารแนบ
 
        วิธีส่งผลงาน ส่งมาในรูปแบบเอกสาร พิมพ์เรื่องเล่าพร้อมแนบไฟล์ Microsoft Word
        ทาง Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือส่งเป็นไฟล์เอกสารที่สำนักงานสหกรณ์ฯ 
 
        รางวัล จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000.- บาท
 
        เปิดรับต้นฉบับวันที่ 8-31 สิงหาคม 2561
 
เอกสารแนบ
  1. ขอเชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์  [Download]