สหกรณ์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก ประจำปี 2558 “หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 และ รุ่น 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2558


      ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด  กำหนดจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก ประจำปี 2558 “หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า”  รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 และ รุ่น 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. (รุ่นละ 20 คน) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกระบี่ ถนนวัชระ  ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมให้กับตนเองได้
      ในการนี้ สหกรณ์ฯขอเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kpsc-coop.com และส่งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558

box ประกาศ + ใบสมัคร  pdf download