ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน
ดังนั้นในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ครั้งที่ 13/2552?
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 จึงมีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เดิมร้อยละ เป็นร้อยละ ต่อปี
วงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท 3.25 3.25
วงเงินตั้งแต่ 10,000,000.- บาท ขึ้นไป?
3.50
3.75


เอกสารแนบ pdf [download]