ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558


คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด  ชุดที่ 31 ได้ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

1. นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ธารางกูร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรวรรณ แป้งอ่อน เหรัญญิก
4. นางสุกัญญา ไชยสุวรรณ ผู้ช่วยเหรัญญิก
5. นายสาโรช หนูพงษ์ กรรมการ
6. นายสมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ กรรมการ
7. นายสุทรสาคร แก้วมณี  กรรมการ
8. นายกนกศักดิ์ วิสุทธิสรรพ กรรมการ
9. นายสัญญา รักษารัตน์ กรรมการ
10. นายศักดิ์ชัย แก้วเดช กรรมการ
11. นางพจนีย์ วิศาลวาณิชย์ กรรมการ
12. นายไพฑูรย์ จีระธรรมสุนทร กรรมการ
13. นางละม่อม ลู่เกียง กรรมการ
14. นายบดินทร์ แดงหนำ กรรมการ
15. นายชิตชนินทร์ นิยมไทย กรรมการและเลขานุการ

box คำสั่งประกาศการแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 pdf download