การแสดงความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2556


ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท และกำหนดจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนในจันทร์วันที่ 27 มกราคม 2557 นั้น
 
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความความต้องการของสมาชิก จึงมีความประสงค์ให้สมาชิกทุกคนในหน่วยงานของท่านแจ้งความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ตามแบบแสดงความจำนงที่สหกรณ์ส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว และขอความกรุณารวบรวมและส่งแบบแสดงความจำนงกลับสหกรณ์ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2557
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันด้วยจักขอบคุณยิ่ง

รายละเอียด pdf [Download]