ประกาศรายชื่อที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำพลาสติกสาน" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2


ประกาศรายชื่อที่เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ประจำปี 2556
หลักสูตร "การทำพลาสติกสาน" 
ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดกระบี่ ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

รุ่นที่ 1  : วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00  - 16.00 น.  ดาวน์โหลดรายชื่อ pdf [Download]
รุ่นที่ 2 : วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลดรายชื่อ pdf [Download]