ขอเชิญชวนซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2556 นี้


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่  จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์การออม เนื่องด้วยวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติ จึงเปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่
จำกัด จึงเชิญชวนสมาชิกที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่ม (นอกเหนือจากการหักเงินค่าหุ้นรายเดือนแล้ว) ได้อีกคนละไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2556 นี้

รายละเอียด pdf [Download]