ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2556


ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2556 ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ได้อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ไว้เป็นทุนการศึกษาไว้เป็นเงิน 100,000.- บาท และโดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28/2556 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ให้จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2556 นี้  ออกเป็น 50 ทุน ๆ ละ  2,000.- บาท โดยจัดสรรให้กับทุกหน่วยงาน และอนุมัติเงินจากทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 8,000.- บาท เพื่อจัดสรรทุนให้กับสมาชิกสมทบ จำนวน 8 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท และให้สมาชิกผู้ประสงค์ที่จะขอรับทุนยื่นแบบขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่  8 สิงหาคม 2556  – 8 กันยายน 2556

มีรายละเอียด ดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
 • เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถม – มัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ไม่เป็นบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ฯ ในปี 2555
2. หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2556
 • ใบระเบียนหรือสำเนาสมุดรายงานผลการศึกษา พร้อมหนังสือรับรองความประพฤติ
 • สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
 • ใบแสดงรายการ รับ - จ่าย เงินเดือนของสมาชิก  (สลิปเงินเดือน)
3. สถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะขอสมัครรับทุน ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ส่งสหกรณ์ฯ
  ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556  – 8 กันยายน 2556 ในวันและเวลาที่เปิดทำการ
4. กำหนดวันคัดเลือกผู้ได้รับทุน
 • วันที่ 13 กันยายน 2556
5. การประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
 • วันที่  25 กันยายน 2556
6. การขอรับทุน
 • ให้พาบุตรมารับด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
รายละเอียด pdf [Download]