ประกาศแจ้งเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่พนักงานราชการ โดยให้กู้ได้ตามสิทธิเดิมคนละไม่เกิน 200,000.- บาท แต่ต้องไม่เกินทุนเรือนหุ้นของตนเอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2556 เป็นต้นไป


ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ชุดที่ 29/2556 ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับเงื่อนไขของการให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่พนักงานราชการ โดยให้กู้ได้ตามสิทธิเดิมคนละไม่เกิน 200,000.- บาท แต่ต้องไม่เกินทุนเรือนหุ้นของตนเอง

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ : pdf [download]