วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด งดให้บริการด้านการเงินแต่จะรับยื่นเอกสารต่าง ๆ ได้ตามปกติ


เนื่องในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ธนาคารทุกแห่งปิดทำการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จึงงดให้บริการด้านการเงินแต่จะรับยื่นเอกสารต่าง ๆ ได้ตามปกติ